Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk


podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov obstarávateľa: Mária Šlapková


osoba podľa § 7,ods.2), zákona 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní

Sídlo obstarávateľa: Zakvašov 1552/64, 017 01 Považská Bystrica
Predmet zákazky: Rekonštrukcia kravína

Druh postupu: Postup zadávania podprahovej zákazky - uskutočnenie stavebných prác

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je najnižšia cena, t. j. najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení VO: 10991 – WYP Vestník č. 127/2013 - 01.07.2013

Identifikácia úspešného uchádzača:
WAND s.r.o., J.Rumana 27/14, 031 01 Liptovský Mikuláš

Odôvodnenie:
Vzhľadom k skutočnosti, že do súťaže predložil ponuku iba jeden uchádzač a jeho ponuka vyhovela pokynom a požiadavkám obstarávateľa v zmysle výzvy na predloženie ponuky a súťažných podkladov a celková cena za predmet zákazky bez DPH bola nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky obstarávateľ ponuku prijal.

30.1.2011
Spustili sme webstránku www.penzionterno.sk

Generačný čas: 1.4979839324951ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)